Zuji X Air Canada優惠又黎喇,溫哥華、三藩市$4954起!!

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢

Zuji exclusive air canada

Zuji黎個優惠今次優惠雖然貴過上個月,但都比其他航空公司平$1,000以上,仲可以係聖誔同新年出發添,已經試左宜家訂價聖誔出發都係一樣價錢。

訂購日期:5月30日前
出發日期:2014年9月6日至2015年3月15日


(AC) 溫哥華$4,954+起 +$2,173 (稅項) =$7,127
(AC) 三藩市$4,954+起 +$2,300 (稅項) =$7,254
(AC) 西雅圖$5,040+起 +$2,300 (稅項) =$7,340
(AC) 多倫多$7,140+起 +$2,225 (稅項) =$9,365

Zuji網址:http://www.zuji.com.hk

*搵酒店用右邊【GO!ReadyDepart】酒店格價,可以一次過睇哂各訂房網站既價錢,務求搵出最平既酒店價錢。

Reply