Zuji訂韓國酒店Coupon Code9折優惠碼,只限3天至5月30日

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢
岩岩介紹完濟洲航空Lase Minute機票,介紹埋個訂酒店優惠比大家,Zuji出左個韓國酒店優惠碼,只要經Zuji訂韓國酒店就可享9折優惠,只限3日。
訂房時輸入[ HK14MKR5D ] 享受優惠。

出發日期:即日至7月31日
優惠期至5月30日
Coupon Code只限在 www.zuji.com.hk 預訂酒店。

Zuji 網址:www.zuji.com.hk
留意代碼只適用於南韓酒店。

*用埋用右邊【GO!ReadyDepart】酒店格價,可以一次過睇哂各訂房網站既價錢,務求搵出最平既酒店價錢。

Reply